Thực hiện biện pháp quản lý trong trường hợp khẩn cấp

Các hành vi bị cấm đối với thương nhân môi giới hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá Lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phát sinh hoặc bảo đảm lợi nhuận cho khách hàng. Chào hàng hoặc môi giới mà

Continue reading

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn

. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng quyền chọn Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phải trả tiền mua quyền chọn để được trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn bán. Số tiền phải trả cho việc mua quyền chọn do các bên thoả

Continue reading
Dịch vụ seo quảng cáo doanh nghiệp

Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định

Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc

Continue reading
Cách tăng doanh số bán hàng

Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá

. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá Bên bán không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên bán phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán. Trường

Continue reading